Moderní město pro život

Město – strategie – plánování – výstavba.

Základním měřítkem zdravého města je člověk – občan. Občan informovaný, vzdělaný a identifikující se se svým městem. Občan, který má možnost zapojovat se do sousedských aktivit nebo je sám vytvářet. Proto je nezbytné zpracovat analýzu specifik jednotlivých částí města a podpořit různorodé společenské, kulturní a sportovní aktivity.

Chceme totiž město, které mimo nabídku práce a ubytování nabízí občanům také prostor pro trávení volného času.

Světovým trendem v městském plánování je péče o dobrý život v něm, neboť se zvýší spokojenost občanů a sníží se dopravní zátěž při víkendové migraci z města.

Chceme podpořit zlepšení podmínek městských fenoménů, jakým jsou bezesporu historické industriální areály a dělnické kolonie.

Veřejná prostranství by měla být realizována s ohledem na pobyt a volnočasové vyžití obyvatel. Pouhé materiálové a estetické zlepšení veřejných prostranství nestačí, ta musí být naplněna životem. K tomu více dopomůže doplňování městského mobiliáře, který bude víc chápán jako městský pobytový nábytek, než liniové rozmístění laviček a košů.

Náš tým pro město

 • Ing. arch. Gabriel Kurtis

  architekt, urbanista, ředitel Galerie architektury Brno

 • Mgr. Jitka Hrabovská

  právnička, ředitelka Národního institutu pro obranu a bezpečnost

 • Ing. arch. Radim Horák

  architekt, skaut

 • Martin Reiner

  spisovatel, nakladatel

 • Ing. Tomáš Izák

  majitel digitální agentury

 • Emanuele Ruggiero

  filmař, dokumentarista, italský Moravan

 • Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková

  projektantka, zastupitelka města Brna

 • Ondřej Merta

  podnikatel, umělec

 • Ing. arch. Radek Suchánek,Ph.D.

  architekt, prorektor Technické univerzity v Liberci

 • RNDr. Jan Hollan

  astronom, vědecký pracovník Akademie věd

 • doc. PhDr. Csaba Szaló,Ph.D.

  vysokoškolský pedagog, sociolog

 • Mgr. Michal Sadílek

  programátor

Sport je součást života

Sport není jen záležitost těch nejvyšších, profesionálních pater. My jsme jako děcka mohli hrát na ulici, protože auta skoro nebyla, ale dnes je potřeba otevřít co nejvíc nových hracích ploch po celém městě. Spousta rodičů nadává, že děti sedí pořád jen u počítače nebo tabletu, ale je důležité, aby měly vůbec kam jít. Sport navíc není dobrý jen k tomu, aby z našich dětí nebyly „pecky“, sport pomáhá významně budovat i charakter! Naučit se přiznat a přijmout porážku, ale taky unést vítězství, umět nevzdávat věci před koncem, hrát týmově a fér, to všechno jsou věci, které vás sport naučí. Nehledě na to, že je to řeč, kterou se domluvíte s lidmi po celém světě!

Přečtěte si více ozdravotně-sociální politice.

Město jako plánovač

Je nezbytné, abychom vyvolali širokou odbornou diskuzi o tom, jak chceme, aby se město rozvíjelo, a v jakém městě chceme žít. Platforma Brněnské ozvučné desky se musí otevřít co nejširší odborné veřejnosti a měla by být opravdovou odbornou diskuzní platformou pro rozvoj města. Zároveň navrhujeme větší zapojení brněnských developerů do této diskuze, funkcionalistické Brno bylo totiž postaveno významnými staviteli.

Město v současnosti pracuje na pořízení (dopracování) aktualizace územního plánu, neboť panuje široká shoda politických stran, že nemáme mít ambici vytvořit nový flexibilní územní plán, který by uměl reagovat na aktuální výzvy doby, ale dopracovat stávající. Je nezbytné, aby se současně s tímto dopracováním rozběhla diskuze o podobě nového územního plánu a následně se rozběhla jeho příprava. Zasadíme se, aby se revidovaly všechny připravované územně plánovací dokumenty tak, aby proběhlo zhodnocení jejich kvalit a chyb a nastavily se nové přístupy k tvorbě těchto dokumentů. Jejich cílem by měla být větší flexibilita a zapojení široké odborné i laické veřejnosti. Musíme eliminovat riziko, že aktualizovaný Územní plán zopakuje dosavadní přežité mechanismy, které blokují rozvoj města. Navrhujeme, aby se změny územního plánu realizovaly postupně – jednotlivě, aby žadatelé menších měřítek nebyli diskriminováni čekáním na pořízení velkého balíku změn. Pokud se změna územního plánu dotýká navýšení finanční nákladnosti města na městskou infrastrukturu nebo občanskou vybavenost, dojde ke zpoplatnění změny územního plánu, popř. kofinancování těchto změn navrhovatelem.

Město jako partner

Chceme město které transparentně komunikuje se stavebníky, developery a vytváří dialog o navazujících investicích do vybavenosti, sítí. Město musí mít osoby odpovědné za komunikaci, koordinaci, projektové manažery jednotlivých projektů a musí mít jasné termíny pro vydávání stanovisek. Chceme město, které jasně podporuje investiční plány, které mají přidanou hodnotu pro občany města. Každý investiční projekt musí vést ke zlepšení podmínek v jeho okolí (Veřejná prostranství, pěší, cyklisty a mhd). Budeme podporovat podporuje projekty, které nabízejí veřejný prostor a zvyšují prostupnost města.

Jak se připravit na budoucnost

Novostavby i rekonstrukce maximálně využijí technologií pro pasivní domy, včetně vnějšího stínění proti slunci, nočního chlazení provětráváním, chlazení stropů a vlastních obnovitelných zdrojů (fotovoltaiky). Před okny na jih musí být VNĚJŠÍ žaluzie, které odrazí teplo. Na budovy vlastněné městem instalujeme venkovní clonění proti slunci. Jejich vybavení upravíme tak, aby se během nocí vydatně provětrávaly. Důsledně podpoříme udržitelnou dopravu, především hromadnou a cyklistickou, elektromobilitu a sdílení automobilů. Atraktivitu MHD posílí klimatizace a zastávky chránící před sluncem.

Stavby v Brně? Máme na víc!

Do veřejného prostoru jen ty nejlepší stavby!

Společně s dalšími kolegy – architekty se zasadíme o to, aby Brno vypisovalo více veřejných, otevřených soutěží na své stavby. Tedy aby se neoslovovali stále stejní autoři, ale dala se příležitost dalším tvůrcům z ČR i ze zahraničí.

Brno si hýčká svoje architektonické dědictví, ale zapomíná na to, že i dnes by se v Brně měly realizovat stavby, které bude obdivovat celý svět. Brno je mekkou funkcionalismu, který architekty inspiruje dodnes.

Chtějme Brno vrátit na architektonické výsluní a mějme ambici, aby brněnské stavby nesly podpisy jako David Chipperfield, Rem Koolhaas, SANAA, UN Studio nebo Robert Konieczny. Žádná velká stavba za veřejné peníze nesmí být dělána bez architektonické soutěže.

Také vyvoláme širokou odbornou diskuzi, jak se má město rozvíjet, v jakém městě chceme žít. Moudré město neroste do velikosti, ale kvality. Platforma Brněnské ozvučné desky by se měla otevřít co nejširší odborné veřejnosti a měla by být opravdovou odbornou diskuzní platformou pro rozvoj města.

Přečtěte si více obezbariérovém městě.

Město jako stavebník

Město jako stavebník musí jít příkladem a nastavovat standardy a měřítka. Město vytváří stavitelům pravidla, schvaluje jejich záměry a dohlíží na jejich realizaci, a proto samo musí být vzorem. Město musí nastavit transparentní komunikaci se stavebníky i developery a vytvořit dialog o městských prioritách a navazujících investicích do občanské vybavenosti a technické infrastruktury. Je nezbytné, aby Brno a jím zřizované organizace při stavbě významných regionálních projektů dbaly na jejich smysluplné umístění a přípravu pomocí veřejných architektonických soutěží. Každým novým vstupem do území musí totiž dojít ke zlepšení infrastruktury pro chodce, MHD a další druhy dopravy.

Město bez bariér

Když se veřejný prostor upraví pro potřeby nějaké skupiny osob se speciálními potřebami, těží z toho nakonec všichni. Například bezbariérové dopravní prostředky umožní lidem s motorickým postižením vést úplně běžný život, ostatním cestujícím přinášejí zvýšené pohodlí.

V uplynulém období jsme se zasadili o vznik Poradního sboru pro bezbariérové Brno. Aby sbor dokázal lépe plnit svou roli, musí získat na radnici lepší zázemí a hlavně větší kompetence. Aby se už nestávalo, že jeho návrhy na úpravu veřejného prostoru ostatní městské organizace ignorují.

Město jako stratég

Moudré město ví, co se v něm odehrává, a neroste do velikosti, ale do kvality. Ví, jaké chce být a jak chce odolávat současným nástrahám, a reaguje v předstihu. Moudré město zná vizi svého rozvoje. Předvídavé město by mělo sbírat veškerá data a vytvářet analytické dokumenty na jednom místě – datové centrum (technická infrastruktura a její životnost, demografická, socioekonomická, mapa tech. infrastruktury, stav městského parteru, mapa identity čtvrti, obsazenosti MHD, denních rytmů obyvatel a dopravního chování). Datové centrum by mělo spolupracovat se všemi městskými institucemi, věnovat se výzkumu a spolupráci s vysokými školami. Jeho data musí být otevřená.

Okamžitá klimatická opatření

Zaměříme se na nejvíce zranitelné skupiny – seniory v domácnostech i v sociálních zařízeních. Zřídíme dotační titul, aby na takové adaptace dosáhli i obyvatelé jiných budov, zejména lidé nemocní a senioři. Do příští sezóny vstoupíme s veřejnou databází chladných prostor pro přečkání horkých dní! Zní to podivně, ale i věta „zalezte do sklepa a nevystrkujte nos z domu“ může zachránit život. V zahraničí už to za nás vymysleli: chce to zapojit soukromý sektor, církve, sportovní haly, obchody…, kam se lidi schovají aspoň na pár hodin denně.

Voda a stromy

U nové výstavby nesmí budovy bránit proudění vzduchu, musí mít kontakt s rozsáhlou zelení. Budeme hlídat zadržování a zasakování dešťové vody. Nekompromisně budeme obhajovat zdravé vzrostlé stromy (klimatickou funkci plní až vzrostlé stromy s mohutnými korunami); novým výsadbám stromů musí ustoupit technické sítě. Budeme chránit i spontánní zeleň, která zamezuje přehřívání. Podpoříme veškeré snahy o ozeleňování střech, fasád a dalších prvků. Podpoříme zastínění vybraných veřejných prostranství ( jako už realizované zastínění části ulice Česká).

Brněnské stavební předpisy

Budeme usilovat o uzákonění Brněnských stavebních předpisů. Dnešní stav norem a předpisů vylučuje tvorbu zdravého městského prostředí prověřeného staletími existence českých měst. Po vzoru Prahy budeme chtít vlastní stavební předpisy, které například pevně stanoví uliční a stavební čáry, výškové hladiny, umístění inženýrských sítí tak, aby bylo možné do města vracet stromořadí, nebo upraví hygienické požadavky tak, aby ve městě mohly vznikat bloky, nebo bytové domy. Brněnské stavební předpisy umožňují větší volnost oproti normám a díky tomu se Brno bude moci vrátit k tvorbě udržitelného kompaktního města.

Přečtěte si více obezbariérovém městě.

Život v Brně

Budeme dále rozvíjet činnosti zlepšující život dnešních Brňanů a posilující dobré sousedství. A dobré vztahy se nejlépe budují přes jídlo. Proto budeme dále rozšiřovat pouliční gastronomické slavnosti, jako je akce U jednoho stolu. Ve spolupráci se Slowfood budeme dál podporovat program Skutečně zdravá škola a Skutečně zdravá jídelna, který byl zaveden ve čtyřech domovech pro seniory. Dialog mezi generacemi podporuje program Kdopak přečte pohádku, kdy senioři chodí číst pohádky dětem do školek. Důrazně budeme dbát na lepší dostupnost informací v angličtině pro cizince žijící v Brně (expaty) a pro zahraniční návštěvníky. Zatím se nám podařilo publikovat v angličtině a ruštině sekci „Životní situace“ na webu Brna-střed, zavést dvoujazyčnou komunikaci v prostředcích DPMB a v některých městských zařízeních – koupaliště Kraví hora, letní kino.

Přečtěte si více okultuře.

Svátky v ulicích

Brněnské adventní trhy jsou už pár let krásným vyvrcholením roku…a časy, kdy se tou dobou na náměstí Svobody prodávaly záclony, ponožky a cukrová vata, jsou snad už nenávratně pryč. Na nové podobě trhů jsme začali pracovat hned po volbách spolu s TIC. Zavedli jsme systém vratných obalů na nápoje; nikde nečoudí úklidové vozy a odpadkové koše stejně nepřetékají odpadky. Těch ušetřených jednorázových obalů je totiž každý rok 1 200 000, a kdybychom byli prasátka, zaplnili bychom jimi celý bazén na Kraví hoře. Advent na Moraváku jsme ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím střediskem U Tří kohoutů změnili z rozbahněného tržiště na oblíbené místo setkávání s hezkým zbožím a kvalitní gastronomií. Přibylo vánoční tržiště na Dominikánském náměstí. Městem projíždí „vánoční“ šalina, která propojuje všechny trhy ve městě. Po vzoru Londýna, Paříže, Vídně či Salzburgu jsme loni přidali k zimním atrakcím i Bruslák pod Joštem. Příjemné a kultivované prostředí s kvalitním zbožím se snažíme vytvářet i během Velikonočních slavností nebo akcí U jednoho stolu, Meetingfestu a dalších, na jejichž organizaci se podílíme. Internetový Honest Guide Janka Rubeše hodnotí brněnské trhy jako „Best Christmas Market in Europe“ – a internet nikdy nelže!

Přečtěte si více okultuře.

Příjemný pobyt v centru

Brno-střed je místem, kudy denně procházejí desetitisíce lidí z Brna i okolí. Pro ně, stejně jako pro místní, chceme vytvořit lepší podmínky k pohybu ulicemi, například zajistit dostatek zastíněných laviček a dalších míst k odpočinku.

Přečtěte si více obezbariérovém městě.

Svoboďák bude nový a lepší

Na náměstí Svobody se nedá dívat. V létě je to rozpálená poušť, kde přežijí jen ti nejodolnější.

Zařídíme vypsání nové architektonické soutěže na náměstí Svobody a navazující ulice (Masarykova, Kobližná, Česká, Orlí aj.). Postupná výměna povrchů a doplnění městského mobiliáře vrátí do města klidnější život. Zadání každé takové soutěže bude předcházet sociologický výzkum a diskuse s obyvateli, vedené jediným cílem: vytvořit příjemné prostředí jak pro samotné obyvatele dané lokality, tak pro její návštěvníky.

Přečtěte si více obezbariérovém městě.

Nedostali jste naše noviny?

Stáhněte si je!

Chcu víc.

Přijdte 5. a 6. října k volbám!